COVID-19 ammattitautina, terveydenhuollon henkilökunta erityisriskissä

Tartuntatautilaki määrittelee sars-coV-2 viruksen aiheuttaman COVID-19 infektion yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Valtioneuvoston asetuksen 1485/2001 mukaan biologiset tekijät työssä voivat aiheuttaa altistumisen ja tätä kautta työperäisen infektion eli ammattitaudin. Koska tauti tapauksia on ollut vasta muutaman kuukauden ajan, emme tiedä COVID-19 taudin pitkäaikaisseurauksia.

Tapaturmavakuutuskeskus TVK on linjannut seuraavasti 18.3.19 tiedotteessaan

”Ammattitautina korvataan sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa.

Jos työntekijällä todetaan koronaviruksen aiheuttama sairaus ja altistuminen on todennäköisesti ja pääasiallisesti tullut yllä kuvatuissa olosuhteissa, viruksen aiheuttama sairaus korvataan biologisen tekijän aiheuttamana ammattitautina.

Jotta koronavirustartunta korvattaisiin ammattitautina, tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään. Altistumisen on pitänyt tapahtua työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa olosuhteessa: työnteon yhteydessä työtehtävästä johtuvan matkustamisen yhteydessä työntekopaikan alueella, työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina edellyttää siis, että tartuntalähde on yksilöitävissä esimerkiksi työnteon yhteydessä tapahtuneeksi.”

https://www.tvk.fi/uutiset/koronaviruksen-aiheuttaman-sairauden-korvaaminen-ammattitautina/

Työantajan velvollisuutena on luoda edellytykset turvalliselle työlle ja Työturvallisuuslaki 738/2002 määrittelee, että ”Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.”

Jotta koronavirustartunta korvattaisiin ammattitautina, tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään. Altistumisen on pitänyt tapahtua työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa olosuhteessa: työnteon yhteydessä työtehtävästä johtuvan matkustamisen yhteydessä työntekopaikan alueella, työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa

Maailmalla on yleisesti nähty, että terveydenhuollossa työskentelevät ovat erityisessä riskissä sairastua COVID-19 tautiin. Terveydenhuollon työnantajien täten tulisi viivyttämättä informoida kaikkia terveydenhuollossa työskenteleviä ammattitaudin mahdollisuudesta. Työterveyshuollon tulisi aktivoitua, selvittää työssä virukselle altistuneet ja sairastuneet, sekä suunnitella asianmukainen jatkohoito. Jokaisella työntekijällä tulee olla lain mukaan tapaturmavakuutus. Tapaturmavakuuttaja on se joka kustantaa ammattitaudin selvittelyt tai tarvittaessa myös hoidon.

Leave a comment